Join Us

We are inviting you to by part of our family. Join us and we will be successful together.

5 Positions Available
Project Manager ( Web Application )
Team Lead / Senior Level

Job Description

 • บริหารจัดการ ควบคุมการดำเนินงานโครงการให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ 
 • สามารถรับ Requirement จากลูกค้า เพื่อมากำหนด Scope of work ได้
 • สามารถจัดทำ Brief project information หรือ สรุป comment ให้สำหรับ designer และ programmer ได้
 • สามารถจัดทำ site structure เว็บไซต์และหา site reference ให้ลูกค้าหรือทีมงานได้
 • สามารถตววจสอบและส่งมอบ web application ที่ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีคุณภาพตามมาตราฐานของบริษัท
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อแจกจ่ายงานให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งคนและเวลา
 • ประสานงานกับทีมงานแผนกต่างๆ รวมถึงลูกค้า เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก และภายในองค์กรได้ทราบ รวมถึงอุปสรรคในการดำเนินโครงการทุกอาทิตย์
 • สามารถให้คำปรึกษา, ตอบคำถาม และแก้ปัญหาเพื่อช่วยทีมงาน หรือช่วยลูกค้าหา solution ต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จจนส่งมอบและเก็บเงินได้
 • สามารถประเมินความเสี่ยง ประเมินสถานการณ์ในอนาคต และป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดขึ้นได้
 

Qualifications

 • อายุ 27-40 ปี
 • ปริญญาตรี Computer Science, MIS, Computer Engineering หรือสาขาใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารโครงการทางด้านเว็บไซต์ ไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี 
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถ lead ประชุม และสามารถ present kickoff project กับลูกค้าได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ web application ( HTML-PHP-MYSQL) และ web server เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน รู้ขั้นตอนการดำเนินงาน และสื่อสารกับลูกค้าได้รู้เรื่อง
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาสุภาพ สามารถเจรจาต่อรองได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อดทน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน, ทำงานเอกสารได้
 
Strategic Manager
Develop a strong understanding of the client’s business

Job Description

• Strategic consultation: Develop a strong understanding of the client’s business, marketing goals, and target audience, and work with planners and creative team members to deliver solutions that meet program objectives
• Digital marketing strategy and tactical guidance: Work with clients to develop, measure and optimize the performance of customer marketing programs across email, mobile apps, websites, social media, and other digital marketing channels.
• Customer and market insights: Use internal and external data, industry insights, 1st and 3rd party research and a variety of quantitative tools at your disposal to become intimate with and advocate for our client’s end-customer.
• Test planning and optimization: Put marketing programs on clear paths to improvement by creating effective experimentation plans and learning agendas.
• Performance analysis: Define campaign performance metrics and measurement plans. Manipulate, analyze and visualize data to reveal trends in marketing program performance and customer behavior, and identify key opportunities based on analysis.
Business development: Support account growth and new business development.
Help with new business pitches when needed
Able to make sound estimate of budget estimate, project deliverables & KPIs.
Ability to offer proactive solutions and ensure successful progression without guidance

Qualifications

• Bachelor’s degree in marketing or advertising fields required or higher. Minimum 3 years of digital marketing and/or brand marketing.
• Experienced in digital campaign tools (GA, Adwords, FB Ads, etc.) Solution-oriented and strong analytical skills.
• Knowledge of, or experience with, A/B test planning and analysis Ability to scope projects accurately, prioritize time well and juggle multiple projects effectively.
• Ability to communicate coherently and sensitively with clients, vendors and staff members.
• Excellent verbal, written, and visual presentation skills
• Eager to learn new things, research effectively, analyze effectively and able to apply findings for assignments.
 
Account Strategist
Digital marketing strategy and tactical guidance

Job Description

 

This role will report to the Account Strategist Manager, and will be responsible for:

 • Develop a strong understanding of the clients products, competition, industry and marketing objectives; and be able to translate them into campaign strategies.
 • Create, analyze, and optimize campaigns in Adwords and Facebook Ads to deliver campaign KPIs
 • Monitor and Manage budget, performance, and key metrics in line with target KPIs and strategies
 • Conduct and analyze keyword research necessary to build AdWords ads and Facebook ads effective campaign.
 • Set up and Implement tracking codes across various platforms correctly (GTM, UTM, Pixels, GA, etc)
 • Produce regular reports containing informative descriptions of campaign activity, suitable advice and recommendations with a clear summary of performance against the KPIs
 • Develop and recommend optimizations and/or testing plans Work closely with Google and Facebook team to provide effective, creative solutions to client needs

Qualifications

 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing, Advertising, Mass Communication or other related fields
 • At least 1 Years of experience in online marketing field
 • Good skills in presentation, digital project management, interpersonal skills, logical thinking, and problem solving Excellent communication skills
 • Passion to work online/integrated marketing + working with a team
 • Good command of written, spoken English and computer literate
 • Energetic able to work under pressure with tight deadlines
 • Quick learner and eager to learning new things, love to update trends and technologies
 • Self-motivated, and looking for a challenge
 • Experienced in digital performance marketing across all paid channel such as SEM, SEO, GDN, FB, YouTube
 • Basic knowledge of Google Analytics
   
Media Planner/Buyer
Develop and plan digital communication strategy

Job Description

 

 • Develop and plan digital communication strategy to achieve client’s business objectives and goals
 • Ability to transform business goals/objectives into channel- specific key performance indicators
 • Research products, services and current strategies to identify new opportunities.
 • Planning in detail in terms digital media planner - Google Adwords, Display, Network, Facebook Ads, Line
 • Ensure plans fit client goals, are optimised for multiple audiences, push to desired action and are tested and measured effectively.
 • Define digital marketing road map and drive online engagement as well as CRM across digital channels.
 • Analyse and interpret campaign reporting and use this information to inform and improve strategies
 • Work with Strategy and Creative teams to organize campaign testing that produces not only better performance, but generates genuine business insights into a brand’s product/customers.

Qualifications

 • Bachelor's degree with a concentration in advertising, marketing, business administration, and communications preferred.
 • 2 years of experience as a Digital Planner in Real Estate or Digital Agency
 • Fluent spoken and written English
 • Ability to build strong relationships with clients, media partners, and internal team members.
 • Working knowledge of SEM, Display, Digital Video, Social Media, Paid Search, Paid Social, Content Marketing
 • Strong understanding of digital media strategy and tools
 • Ability to manage multiple projects simultaneously with competing deadlines
   
Content Creator
Create quality content for online platform

Job Description

 

 • Create quality content for online platform including websites, blogs, newsletter, infographics, video scripts, advertisement, and social media
 • Write clear and persuasive copy for websites, brochures, ads, and other means of advertising.
 • Revise, edit, and proofread content as needed
 • Research, analyze and draft editorial plan
 • Content schedule planning
 • Translate content between Thai and English
 • Collaborate with Team’s project

Qualifications

 • Has great passion and indepth knowledge of content-based marketing
 • Excellent research & reading comprehension skills
 • At least 1 Year experience in publishing or advertising
 • Social media enthusiasts
 • Proficiency writing in Thai/English
 • Knowledge in Marketing & Branding
 • Superior interpersonal skills to work closely with other team members and the client.
 • Attention to details